Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 1 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá giảm phát thải khí nhà kính của phương pháp ủ so với chôn lấp chất thải rắn ở thành phố Huế

Trần Ngọc Tuấn, Thân Thị Ánh Điệp

Tóm tắt


      Nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ giảm phát thải khí nhà kính (CO2e) của phương pháp ủ so với chôn lấp chất thải rắn ở thành phố Huế. Phát thải tại bãi chôn lấp Thủy Phương được ước tính bằng mô hình LandGEM của US-EPA và phát thải từ quá trình ủ ở Nhà máy xử lý rác Thủy Phương được ước tính trực tiếp từ số liệu thu thập và các hệ số phát thải từ các tài liệu đã công bố. Số liệu xử lý chất thải rắn trong 4 năm (2007 - 2010) được sử dụng cho tính toán. Với kịch bản chôn lấp toàn bộ CTR, tổng phát thải khí nhà kính trong 4 năm tính được là 171.451 tấn CO2e. Với kịch bản có Nhà máy xử lý rác Thủy Phương hoạt động như thực tế, tổng phát thải từ Nhà máy và Bãi chôn lấp chỉ là 115.589 tấn CO2e. Như vậy từ khi đi vào hoạt động, Nhà máy xử lý rác Thủy Phương đã giúp làm giảm đi 55.862 tấn CO2e từ xử lý CTR thu gom ở thành phố Huế.


Toàn văn: PDF