Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 1 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá trữ lượng khai thác tiềm năng các tầng chứa nước dưới đất tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bằng phần mềm Visual Modflow

Trần Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Đình Tiến

Tóm tắt


  Trên cơ sởthu thập, phân tích và tổng hợp các kết quảnghiên cứu Địa chất -Địa chất thủy văn ởkhu vực Tam Kỳ-Quảng Nam, kết hợp với sửdụng phần mềm Modflow, chúng tôi đã đánh giá quy luật phân bố, thành phần thạch, mức độchứa nước, thấm nướcvà trữlượng khai thác tiềm năng (KTTN) nước dưới đất của các tầng chứa nước khu vực nghiên cứu. Kết quảtính toán của mô hình cho thấy, trữlượng KTTN là QKTTN= 85.869,97m3/ngđ(1ngđ = 24 giờ), trong đó nước sông cung cấp là Qs=18152,5m3/ngđ (chiếm 21,14%) và nước mưa thấm trên diện phân bốlà Qm= 67.717,47m3/ngđ (chiếm 78,86%)đủcung cấp cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất trong vùng.


Toàn văn: PDF