Chi tiết về Tác giả

Thùy Dung, Giáp Thị

  • T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển - Kinh tế và Phát triển
    NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THAM GIA MÔ HÌNH LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ MÍA NGUYÊN LIỆU CỦA CÁC HỘ TRỒNG MÍA VỚI CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG NHIỆT ĐIỆN GIA LAI
    Tóm tắt