Chi tiết về Tác giả

Toản, Bùi Ngọc Thư ký chuyên san, Tạp chí Khoa học - Đại học Huế